مشخصات نرم افزار

- مدیریت راننده ها

 • اضافه کردن راننده جدید
 • حذف راننده
 • ویرایش راننده
 • ایجاد اتوماتیک حساب برای راننده
 • ایجاد صف راننده ها جهت ارسال به سرویس براساس ورود به آژانس

- مدیریت مشتری

 • اضافه کردن مشتری جدید
 • ویرایش مشتری
 • حذف مشتری

- مدیریت سرویس

 • ایجاد سرویس ( در زمان تماس مشتری)
 • ویرایش سرویس
 • تخصیص اتوماتیک راننده به سرویس بر اساس صف راننده ها
 • رزو سرویس در زمان نداشتن سرویس
 • تعویض راننده سرویس
 • محاسبه مبلغ سرویس براساس فرمول ساعت و کیلومتر
 • واریز درصد حق السرویس راننده به حساب وی
 • چاپ فیش سرویس
 • امکان تعریف سرویس بصورت محاسبه بعد از برگشت
 • برگشت زدن سرویس

 -  حسابداری

 • ایجاد حساب های مختلف
 •  واریز و دریافت پول به/از حساب ها
 • مشاهده وضعیت حساب ها
 • صندوق
 • واریز از حساب ها به صندوق و بالعکس
 • محاسبه حق السرویس آژانس
 • مدیریت هزینه های آژانس
 • محاسبه سود آژانس بصورت بازه زمانی
 • مدیریت حساب های بانکی

- گزارشگیری ها

 • گزارش از گردش حساب ها بصورت جزیی
 • گزارش از راننده ها
 • گزارش از سرویس ها
 • گزارش از مشتری ها
 • گزارش از بدهکاران/بستانکاران
 • گزارش از صندوق
 • گزارش از حساب های بانکی

-مسیر یاب

 • تعریف مسیرهای از پیش تعیین شده جهت ایجاد هماهنگی در حسابداری

- پشتیبانگیری از داده ها و بازگردانی پشتیبان

 

بانک ها طرف قرارداد
معرفی سایت ها دیگر سبک بال فروشگاه تراشه طلایی